ofirmie

EBI-RB 13/2017 - Żądanie Akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porzadku obrad ZWZ

Zarząd Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji informuje, iż do Spółki wpłynęło żądanie Akcjonariusza – Pana Aleksandra Cieślar posiadającego nie mniej niż jedną dwudziestą udziałów w kapitale zakładowym, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. dodatkowych punktów, tj.:
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i szczegółowe omówienie kwestii związanych z następującymi zagadnieniami:
a) Wysokością kwoty, jaką HEFAL SERWIS S.A. zapłaciła/ jest zobowiązana do zapłaty, na rzecz Hotel Polonia Sp. z o.o. (obecnie Comhop Sp. z o.o.), tytułem czynszu za cały okres dzierżawy nieruchomości tj.: prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30A, składających się z działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 2308/31 i 2511/31, o łącznej powierzchni 4477m2 oraz własności budynków i budowli na tych gruntach posadowionych, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste o numerach: GL1W/00064070/8 i GL1W/00053960/4.
b) Kwestią zwrotu przez Hotel Polonia Sp. z o.o. na rzecz HEFAL SERWIS S.A. należności pobranych przez Hotel Polonia Sp. z o.o. tytułem czynszu dzierżawnego oraz innych opłat związanych z dzierżawą, po odstąpieniu przez Spółkę od umowy sprzedaży nieruchomości- prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków, określonych w pkt a) powyżej i zwrotnym jej przekazaniu Spółce,
c) Informacją na temat łącznego wynagrodzenia zarządu w okresie od 01.01.2016 do 12.02.2016,
d) Szczegóły sposobu przekształcenia Spółki w trwale rentowny podmiot, wypracowujący zyski w kolejnych latach,
e) Stanem zatrudnienia w Spółce na dzień 30 czerwca 2017.
f) Informacją nt. rzeczywistych działań Spółki w zakresie wychodzenia na nowe rynki zbytu ze szczególnym uwzględnieniem rynków zagranicznych,
g) Wizję rozwoju Spółki na bazie zadaszeń z instalacją fotowoltaiczną w aspekcie posiadanego know- how, zasobów ludzkich zdolnych do realizacji ww. oraz źródła pochodzenia niezbędnych nakładów finansowych,
h) Informacją na temat stanu zaawansowania procesu wdrożenia w Spółce własnego systemu płyt elewacyjnych na bazie kompozytów, obejmującego posiadane know – how, posiadane zasoby ludzkie oraz źródła pochodzenia środków finansowych niezbędnych do wdrożenia.
i) Prognozą sprzedaży oraz budżetem Spółki na rok 2017,
j) Oceną działań i konsekwencją zaniechań byłego Zarządu w aspekcie spadku przychodów Spółki w 2016 r. do poziomu 1.960,25 tyś, nienotowanego w historii istnienia Spółki.
2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania 2 nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wacław Ryba - p.o. Prezes Zarządu
  • Mariusz Reza - Zarządca