Alternative flash content

Requirements

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 4.3 Kredyt Technologiczny zamówienie nr 3

Hefal Serwis S.A. informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór wykonawcy inwestycji pn, healing : „Budowa budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Marklowickiej” w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w zakładce "Projekty unijne."