Alternative flash content

Requirements

Aktualności

Chcesz wiedzieć co nowego dzieję się w spółce? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w dziale aktualności.

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Rada Nadzorcza spółki Hefal Serwis S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. za rok obrotowy 2015.

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy spółki Hefal Serwis S.A. (zwanej dalej „Spółką").

2.     Rada Nadzorcza oczekuje od biegłego rewidenta:

1)   objęcia badaniem metodą pełną dokumentów z następujących obszarów działalności Spółki:

         a)     kosztów sprzedaży,

       b)    pozostałych przychodów operacyjnych i kosztów,

          c)     pozostałych przychodów finansowych i kosztów,

         d)     zysków i strat nadzwyczajnych,

         e)     rezerw i odpisów aktualizacyjnych, umów różnego rodzaju;

2)    przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki;

3)    gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki / ocena Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. za rok obrotowy 2015;

4)    gotowości do obecności na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. za rok obrotowy 2015 w celu złożenia stosownych wyjaśnień.

3.     Rada Nadzorcza wyznacza poziom istotności w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), po przekroczeniu którego, dokumenty określone w ust. 2 pkt 1) lit. a, b i c muszą zostać zbadane przez biegłego rewidenta metodą pełną.

4.     Szacunkowa liczba dokumentów wyliczona na podstawie danych za I półrocze 2015 roku wynosi około 1500 pozycji. Informacje o powyższym zakresie zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu: 32 456 02 22 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30 października 2015 roku.

5.     Oferta powinna zawierać:

1)   Informacje o oferencie, tj.:

         a)     forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,

         b)     aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent,

          c)     kopia poświadczenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta, jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych,

         d)     informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

         e)     referencje – dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie w branży, w której działa Spółka, będzie dodatkowym atutem uwzględnionym przy wyborze biegłego rewidenta).

2)       Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 56 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badań sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649).

3)       Cenę za badanie sprawozdania finansowego, która powinna zawierać wszystkie koszty związane z badaniem, w tym koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania biegłego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem
z badania sprawozdania.

4)       Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

5)       Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, a także termin przedstawienia opinii i raportu
z badania sprawozdania finansowego Spółki.

6)       Projekt umowy.

6.   Oczekiwany termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz przekazaniem opinii i raportu do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

7.   Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach
z dopiskiem: „OFERTA na badanie Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. za rok obrotowy 2015" w terminie do dnia 6 listopada 2015 roku, do godz.: 1200 pod adresem:

Rada Nadzorcza spółki Hefal Serwis S.A.

ul. Marklowicka 30a, 44–300 Wodzisław Śląski

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

8.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2015 roku o godz. 1200 w siedzibie Spółki.

9.   Nie dopuszcza się wspólnego składania ofert (na badanie sprawozdania finansowego) przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej współpracę.

10.    Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez 5 kolejnych lat.

 

11.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

 

Zaproszenie do składania ofert - Hefal.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 5 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na budowę hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej, w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w zakładce "Projekty unijne"

Zapytanie ofertowe nr 5 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5 - 4.3. Kredyt Technologiczny 

Hefal Serwis S.A., sick zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w zakładce "Projekty unijne."

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 4 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych w hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej na działkach Nr 2213/210 (pow. 3980 m2) i 2210/210 (pow. 4552 m2),  w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w zakładce "Projekty unijne."

Zapytanie ofertowe nr 4 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A., order zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych w hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w zakładce "Projekty unijne."

 

 

 

Ruszyła budowa nowej hali produkcyjnej

Ruszyła budowa nowej hali produkcyjnej w ramach inwestycji technologicznej HEFAL SERWIS.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim wyposażonej w nowoczesne park maszynowy głównie sterowany numerycznie. 

Inwestycja realizowana jest w ramach programu pn.: Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, doctor 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.

20140910 100227

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 4.3 Kredyt Technologiczny zamówienie nr 3

Hefal Serwis S.A. informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór wykonawcy inwestycji pn, healing : „Budowa budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Marklowickiej” w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w zakładce "Projekty unijne."

Nasz adres handlowy w Niemczech

Nasz adres handlowy w Niemczech

Hansallee 247b
40549 Düsseldrof

Zapytanie ofertowe nr 3 - 4.3. Kredyt Technologiczny

Zapytanie ofertowe nr 3 - 4.3. Kredyt Technologiczny

innowacyjna-gospodarka  
 
UNIA EUROPEJSKA.
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

ue

 

Hefal Serwis S.A. realizuje projekt pn.:

Innowacyjna technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, anesthetist 2007-2013 Działanie 4.3

ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE  (rozszerzenie .pdf) - z dnia 09.06.2014 r. w zakresie budowy hali produkcyjnej w ramach umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00-A90/12-00

Dokumenty towarzyszące do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1  - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN: „BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. MARKLOWICKIEJ" (rozszerzenie.pdf) do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3 - z dnia 09.06.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOKUMENTACJA – http://188.137.96.131/owncloud/public.php?service=files&t=33789b91bb1133238ee45a34a5dbf9d4  hasło: Dokumentacja2014

 

Rzeczpospolita - publikacja

31 marca 2014r. został opublikowany wywiad z Pania Wiceprezes Hefal Serwis S.A. Mirosławą Płużek.

Artykuł o Firmie ukazał się w dodatku „Gospodarka Polski. Relacje z Rynku" z wydaniem dziennika „Rzeczpospolita" w dniu 31 marca 2014 r. Dodatek jest również dostępny dla prenumeratorów e- wydania gazety „Rzeczpospolita". 

Rzeczpospolita-HEFAL-SERWIS-SA

Podkategorie

  • Budowa hali produkcyjnej

    Przedmiotem inwestycji jest budowa hali produkcyjnej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim wyposażonej w nowoczesne park maszynowy głównie sterowany numerycznie. 

    Inwestycja realizowana jest w ramach programu pn.: Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

    Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.